Wednesday, January 20, 2010

Friendship & types...

मैत्री करणारे खूप भेटतील
परंतू निभावणारे कमी असतील
मग सांगा, खरे मित्र कसे असतील?

कधी भांडणाची साथ, कधी मैत्रीचा हात
कधी प्रेमाची बात, अशी असते निस्वार्थ मैत्रीची जात

या मैत्रीचा खरा अर्थ केव्हा कळतो?
नेत्रकडा ओलावल्या अन शब्द ओठांवरच अडखळला
मित्र या शब्दाचा अर्थ तो दूर गेल्यावर कळला

आपल्यावर जीवापाड प्रेम करणारं
सुख-दु:खाच्या क्षणी आपल्या मनाला जपणारं
जीवनाला खरा अर्थ समजावणारं

मैत्रीचे तीन प्रकार असतात....
1.मित्र - ज्याच्याशी मत जुळतात्...
2.सखा - ज्याच्याशी आपण सुखदुःख् वाटतो
3.जिवलग - ज्याला आपली दुःख न सांगताच कळतात..
तुम्हाला कोण व्हायला आवडेल?

(Collection)

No comments:

Post a Comment